Zahraničná spolupráca

  • Spolupráca s projektom TATAS (Trust and Transparency in Age of Surveillance) Freie Universität Berlin a Jagiellonian University Krakow). V rámci úvodného workshopu projektu na jeseň 2018 prezentoval zodpovedný riešiteľ projektu E. Láštic výskum v rámci projektu PODATA a jeho predbežné zistenia. Výsledkom spolupráce bude organizácia workshopu na jeseň 2019 a spolupráca na príspevkoch v rámci sekcie International and Domestic Consequences of the Politics of Surveillance in the Post-Snowden Era na ECPR General Conference na jeseň 2019

  • Spolupráca s Prof. Daniel Trottierom, Department of Media and Communication of Erasmus University Rotterdam a projektom Digital Vigilantism: Mapping the terrain and assessing societal impacts. Výsledkom spolupráce je príprava spoločnej publikácie a výskumný pobyt členky PODATA tímu R. Vicenovej na Erasmus University.

  • Spolupráca v medzinárodnom konzorciu GDPR Today, ktorý vedie Panoptikon Foundation v Poľsku a ktorého cieľom je mapovanie implementácie a dopadov nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Náplňou spolupráce je monitorovanie iplementácie GDPR na Slovensku, zodpovedný Erik Láštic.

Konferencie 2018

V roku 2018 sa členovia výskumného tímu PODATA zúčastnili nasledovných konferencií

  • BASEES 2018 Annual Conference, The British Association for Slavonic and East European Studies na Univerzite v Cambridge prezentoval Martin Kovanič základné zistenia nášho výskumu v rámci PB1 a PB2 v príspevku o Post-Communist Surveillance and its Specifics.

  • konferencii Surveillance Studies Network (SSN) na univerzite v Aarhuse prezentoval Martin Kovanič čiastkové výstupy výskumu v PB3, ktoré sa dotýkali postojov voči kamerovým systémom na Slovensku v rámci príspevku Individual Experiences of Surveillance: Attitudes towards Camera Surveillance in Slovakia. Radka Vicenová na tom istom podujatí prezentovala predbežné zistenia v PB3, ktoré sa dotýkajú radikalizačného naratívu v rámci boja proti terorizmu a ilegálnej migrácii v príspevku: Radicalization Narrative and Surveillance: The Case of Slovak Republic.

  • workshope Centre for Research Into Information (CRISP), Surveillance and Privacy na Univerzite St. Andrews prezentovala Radka Vicenová konceptuálny a metodologický rámec výskumu vigilantných skupín na Slovensku v rámci príspevku The Politics of Surveillance: Vigilante Groups in the Slovak Republic. V rámci toho istého workshopu prezentovala Veronika Prachárová východiská a prvotné zistenia v rámci skúmania sousveillance na Slovensku a jej implikácií pre vyvodzovanie zúčtovateľnosti voči voleným zástupcom v príspevku The digital era and surveillance: Crisis of accountability?,

  • workshope Trust and Transparency in Surveillance Societies na Freie Universität Berlin prezentoval Erik Láštic [Surveillance and Sousveillance in New Europe: The Case of Slovakia] ciele a predbežné zistenia v rámci výskumu v projekte PODATA s osobitným zameraním na koncepty transparentnosti, zúčtovateľnosti a legitimity.