Konferencie 2018

V roku 2018 sa členovia výskumného tímu PODATA zúčastnili nasledovných konferencií

  • BASEES 2018 Annual Conference, The British Association for Slavonic and East European Studies na Univerzite v Cambridge prezentoval Martin Kovanič základné zistenia nášho výskumu v rámci PB1 a PB2 v príspevku o Post-Communist Surveillance and its Specifics.

  • konferencii Surveillance Studies Network (SSN) na univerzite v Aarhuse prezentoval Martin Kovanič čiastkové výstupy výskumu v PB3, ktoré sa dotýkali postojov voči kamerovým systémom na Slovensku v rámci príspevku Individual Experiences of Surveillance: Attitudes towards Camera Surveillance in Slovakia. Radka Vicenová na tom istom podujatí prezentovala predbežné zistenia v PB3, ktoré sa dotýkajú radikalizačného naratívu v rámci boja proti terorizmu a ilegálnej migrácii v príspevku: Radicalization Narrative and Surveillance: The Case of Slovak Republic.

  • workshope Centre for Research Into Information (CRISP), Surveillance and Privacy na Univerzite St. Andrews prezentovala Radka Vicenová konceptuálny a metodologický rámec výskumu vigilantných skupín na Slovensku v rámci príspevku The Politics of Surveillance: Vigilante Groups in the Slovak Republic. V rámci toho istého workshopu prezentovala Veronika Prachárová východiská a prvotné zistenia v rámci skúmania sousveillance na Slovensku a jej implikácií pre vyvodzovanie zúčtovateľnosti voči voleným zástupcom v príspevku The digital era and surveillance: Crisis of accountability?,

  • workshope Trust and Transparency in Surveillance Societies na Freie Universität Berlin prezentoval Erik Láštic [Surveillance and Sousveillance in New Europe: The Case of Slovakia] ciele a predbežné zistenia v rámci výskumu v projekte PODATA s osobitným zameraním na koncepty transparentnosti, zúčtovateľnosti a legitimity.